STANOVY
                                  občianskeho združenia
                                                 RITA
Tento návrh stanov občianskeho združenia – RITA - bol schválený na zasadnutí zakladacieho výboru, ktoré sa konalo dňa 12.10.2010 v Prešove


                                PREAMBULA
Vždy tu budú utrpenia, ktoré si vyžadujú útechu a pomoc. Vždy tu bude samota. Vždy tu budú aj situácie materiálnej núdze, v ktorých je nevyhnutná pomoc formou konkrétnej lásky k blížnemu...
Benedikt XVI. , Deus caritas es

                                   

 Článok I
Základné ustanovenia
1) Názov občianskeho združenie je: RITA (ďalej len OZ)
2) Sídlo Občianskeho združenia je: Exnárova 2, Prešov
3) OZ má celorepublikovú pôsobnosť so sídlom v Prešove

 

Článok II
Ciele OZ sú:

 • posilňovanie úcty voči rodine,
 • ochrana ľudského života,
 • pomoc rodine v núdzi a jej členom,
 • rešpektovanie princípov kresťanstva v praktickom živote.

 

Článok III
Činnosti OZ:

 • poskytovať bezpečnosť priestorov podporujúcich vzťahy v rodine,
 • hľadať formy pomoci v spolupráci s ohrozenou rodinou,
 • vytvoriť prostredie pre komunikáciu a spoluprácu rodín,
 • vytvárať podporné, svojpomocné a záujmové pomocné skupiny,
 • organizovať vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia pre cieľovú skupinu,
 • vyvíjať aktivity a činnosti zamerané na uvedomenie si vlastnej hodnoty a zodpovednosti,
 • spolupracovať s organizáciami a združeniami zaoberajúcimi sa podobnou činnosťou.

 

Článok IV
Členstvo v OZ
1) Členom OZ môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa stotožňuje s cieľmi OZ, podieľa sa na realizácií cieľov OZ a riadne platí členský príspevok.
2) O prijatí za člena OZ rozhoduje Valné zhromaždenie na základe písomnej prihlášky žiadateľa.
3) Členstvo vzniká tajným hlasovaním Valného zhromaždenia, pričom kandidát musí získať dvojtretinovú väčšinu hlasov.
4) Zánik členstva môže nastať:
     a) vystúpením člena z OZ, doručením písomného oznámenia o vystúpení z OZ štatutárovi,
     b) vylúčením člena z OZ, rozhodnutím Valného zhromaždenia,
     c) smrťou,
     d) zánikom OZ.
5) Vylúčiť člena s OZ je možné ak úmyselne poškodzuje meno OZ, porušuje povinnosti člena OZ alebo zneužije meno OZ vo svoj osobný prospech a ak Valné zhromaždenie v dvojtretinovej väčšine v tajnom hlasovaní o tom rozhodne.

 

Článok V
Práva a povinnosti členov
1) Člen má právo najmä:
     a) podieľať sa na činnosti OZ,
     b) voliť a byť volený do orgánov OZ odo dňa prijatia za člena,
     c) požadovať informácie, týkajúce sa cieľov a činnosti OZ,
     d) obracať sa na orgány OZ s podnetmi, pripomienkami a návrhmi na zlepšenie činnosti,
     e) osobne sa obhájiť pred Valným zhromaždením pri návrhu na vylúčenie.
2) Povinnosti člena sú najmä:
     a) dodržiavať stanovy OZ,
     b) podieľať sa aktívne na činnostiach OZ,
     c) plniť rozhodnutia orgánov OZ,
     d) platiť členské príspevky,
     e) chrániť a zveľaďovať majetok OZ.


Článok VI
Orgány OZ
1) Valné zhromaždenie (VZ):
     a) volí a odvoláva členov OZ, kontrolný orgán a štatutára,
     b) schvaľuje vnútro - organizačný poriadok a zmenu stanov,
     c) schvaľuje výšku ročného členského príspevku,
     d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení,
     e) rozhoduje o zrušení, respektíve o splynutí alebo zlúčení s iným združením.
VZ tvoria všetci členovia OZ. VZ je uznášaniaschopné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov a prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Každý člen OZ je oprávnený splnomocniť iného člena OZ, aby hlasoval v jeho mene. VZ zvoláva štatutár podľa potreby minimálne raz za rok.
Ak o zvolanie VZ prejaví záujem aspoň polovica všetkých platných členov OZ, je štatutár povinný zvolať zasadanie minimálne do jedného mesiaca odo dňa písomného doručenia takéhoto oznámenia štatutárovi.
2) Štatutárny orgán (štatutár)
Štatutár je riadiacim orgánom OZ . Je zvolený hlasovaním VZ. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Zastupuje OZ navonok. Má právo zaväzovať OZ a tiež podpisové právo, a to tak, že za názvom OZ pripojí svoj podpis.
Štatutár je oprávnený rozhodovať o otázkach a prijímať opatrenia súvisiacich s chodom OZ . Za svoje rozhodnutia sa zodpovedá VZ. Okrem týchto právomocí je štatutár oprávnený v mene OZ rozhodovať o iných otázkach, ktorými ho poverí VZ.
Štatutár má právo menovať svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v neprítomnosti a v rozsahu, ktorý mu štatutár určí písomnou formou svojím rozhodnutím. Štatutár má právo svojho zástupcu kedykoľvek odvolať, ak si neplní povinnosti jemu zverené.
Funkčné obdobie štatutára je 4-ročné, pričom je možné opakovane zastávať túto funkciu.
3) Kontrolný orgán (KO)
Kontrolný orgán zodpovedá za svoju činnosť VZ. Kontroluje plnenie uznesení VZ, hospodárenie OZ a dohliada na riadny výkon činnosti OZ. Upozorňuje VZ, štatutára na nedostatky a navrhuje riešenia pre ich odstránenie.
Funkčné obdobie KO je 4-ročné, pričom je možné opakovane zastávať funkciu. O výsledkoch kontroly informuje KO písomne VZ minimálne raz ročne.
Článok VII Zápisnica o schôdzach OZ Z každého stretnutia VZ je vyhotovená zápisnica, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je prezenčná listina vlastnoručne podpísaná zúčastnenými osobami. Zápisnice sú archivované po štyri funkčné obdobia.


Článok VIII
Hospodárenie OZ
OZ zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, s hnuteľným a nehnuteľným , hmotným a nehmotným majetkom.
Príjmy OZ sú najmä:
     a) dobrovoľné a členské príspevky,
     b) príspevky, dary, dedičstvo,
     c) dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
     d) štátne alebo iné subvencie
     e) príjmy z činností pri napĺňaní cieľov OZ.
Hospodárenie OZ sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného VZ. Príjmy z hospodárskej činnosti sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s napĺňaním cieľov OZ.
S finančnými prostriedkami, ktoré budú uložené na bankový účet OZ, disponujú súčasne dvaja členovia určení VZ. Za hospodárenie OZ zodpovedá štatutár.
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla OZ dar alebo príspevok na konkrétny účel, OZ je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.


Článok IX
Zrušenie a zánik OZ
OZ sa zrušuje s likvidáciou alebo bez likvidácie, podľa toho či sa ruší dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
Akonáhle VZ rozhodne o zrušení OZ jeho dobrovoľným rozpustením, VZ menuje likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu majetku OZ.
Likvidátor sa menovaním stáva jediným štatutárnym orgánom OZ. Vykonáva iba činnosť smerujúcu k uhradeniu všetkých záväzkov OZ.
Ak po uhradení všetkých záväzkov zostane OZ nejaký majetok, likvidátor ho použije výhradne na verejnoprospešné účely v oblasti aktivít pre rodiny, deti a mládež, podľa rozhodnutí VZ.
Likvidátor oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie zrušenie OZ. Zánik OZ nastáva jeho vymazaním z registra občianskych združení vedeného na Ministerstve vnútra.


Článok X
Záverečné ustanovenia
Tieto stanovy možno meniť a dopĺňať iba rozhodnutím VZ. Návrh zmien a doplnkov môže navrhnúť VZ, štatutár i každý člen OZ.

Stanovy OZ pripravil a schválil zakladajúci výbor. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie OZ na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Prešov 12.10.2010